Dokumenti

ZAKONI I OPĆI AKTI:

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19)
Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)

OSTALO:PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014 i 15/2014)
 


Ispiši stranicu