Redoviti program

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi provodi se za djecu od jedne godine do polaska u školu. Skupine se dijele prema kronološkoj dobi djeteta: jaslične skupine obuhvaćaju djecu od 1 do 3 godine života, a vrtićne skupine djecu od 3 do 7 godina

Program se ostvaruje primjenom suvremenih procesa učenja djece zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama. Integrirani i razvojni kurikulum podrazumijeva paralelno odvijanje brojnih aktivnosti djece, stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanje i suradničko učenje djece i odraslih.

Bitne zadaće su:
 • njega i skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje prema suvremenim spoznajama i standardima
 • cjelovit i holistički pristup u odgoju i obrazovanju djeteta
 • dosljednu primjenu suvremene predškolske paradigme koja ukljuĉuje:
 1. usmjerenost na razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje: komunikacije na materinskom jeziku, komunikacije na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalne kompetencije, kompetencije razvoja vlastite strategije učenja, socijalne i građanske kompetencije, kompetencije inicijativnosti i poduzetnosti i kompetencije kulturne osviještenosti i izražavanja,
 2. razvojno – humanističku koncepciju u odgojno – obrazovnom radu s naglaskom na uvažavanje djetetove osobnosti, razvojnih mogućnosti, prava, potreba, interesa i specifičnosti u razvoju svakog pojedinog djeteta
 3. odgojno-obrazovni rad baziran na osnovnim vrijednostima znanja, identiteta, solidarnosti i tolerancije, odgovornosti, autonomije i kreativnosti:
 • inkluzija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u 18 programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, razvijanjem tolerancije, suradnje i inkluzivne kulture u dječjem vrtiću;
 • odgojno – obrazovni program rada za potencijalno darovitu djecu;
 • izgrađivanje suradnje i partnerskih odnosa obitelji i vrtića;
 • senzibilizacija lokalne zajednice za potrebe vrtića te uspostavljanje suradnje s institucijama u okruženju;
 • jačanje profesionalnih kompetencija svih zaposlenih u dječjem vrtiću;
 • stalno praćenje i unaprjeđivanje pedagoške prakse te primjenu suvremenih pristupa i metoda u predškolskom odgoju.

Ispiši stranicu