Program predškole

Djetetov polazak u školu veliki je iskorak iz sigurnog i već poznatog vrtićkog svijeta u odrasli svijet školovanja. O prvom dojmu djeteta i škole ovisi uspješnost njegovog cjelokupnog daljnjeg školovanja stoga se to može smatrati jednim od presudnih trenutaka za cijeli ţivot djeteta.

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Program se oslanja na temeljne dokumente koji reguliraju odgojno-obrazovni rad u predškolsko doba a to su: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Kraći program predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića se ove pedagoške godine provodi utorkom od 9.00 do 11.30, srijedom od 13.00 do 15.30 i četvrtkom u razdoblju od 9.00 do 11.30 u starijim vrtičkim skupinama.

Bitni zadaci u radu s djecom usmjereni su na razvijanje:
 • socio-emocionalne kompetencije djeteta: razvoj pozitivne slike o sebi i emocionalne inteligencije;
 • samostalnosti i neovisnosti (u aktivnostima važnim za zdravlje, sigurnost, stjecanje pozitivnih radnih navika...);
 • odnosa s vršnjacima i odraslima (zanimanja za druge, suosjećanje, suradnja, dogovaranje, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija...);
 • poštivanje pravila, kontrola osjećaja i samoregulacija, samovrednovanje, poznavanje prava, obveza i odgovornosti;
 • prirodnih oblika kretanja i cjelokupnog motoričkog razvoja djeteta ( osobito orijentacije u prostoru);
 • spoznajnih funkcija djeteta (osobito razvoja rane pismenosti - predčitalačkih, predpisalačkih i predmatematičkih vještina);
 • komunikacijske kompetencije (izražavanja djeteta na materinskom jeziku);
 • stvaralačkih mogućnosti djeteta i njegovih izražajnih sposobnosti (osobito sposobnosti uživljavanja, izmišljanja i zamišljanja.
Bitni zadaci u odnosu na roditelje su:
 • pravodobno informiranje roditelja o stupnju razvoja pojedine sposobnosti, postavljenog zadatka ili rezultata aktivnosti djeteta;
 • ukazivanje na važnost osamostaljivanja djeteta u brizi za higijenske potrebe;
 • ukazivanje na važnost njegovanja prijateljstava i socijalne podrške djetetu;
 • isticanje važnosti roditeljske podrške djetetovom razvoju, davanju djetetu istinitih, realnih i konstruktivnih povratnih informacija o njegovom postignuću;
 • osvješćivanje potreba, prava i dužnosti djeteta;
 • osvještavanje potrebe izbjegavanja uspoređivanja vlastitog djeteta s drugom djecom;
 • informiranje roditelja o tijeku i terminima obavljanja sistematskih pregleda i razgovora za upis djeteta u školu.
Uvjeti za provođenje i realizaciju Programa su:
 • okruženje vrtića koje prihvaća, štiti i poštuje osobnost djeteta njegova prava i potiče na odgovorno ponašanje prema samom sebi i drugima;
 • planirane aktivnosti i sadržaji koji omogućuju i potiču razvoj navedenih zadataka;
 • educirani, profesionalni odgojitelji za rad s djecom u godini prije polaska u školu;
 • mogućnost suradnje sa školama u koja će se djeca upisivati radi organizacije posjeta školama.
Sudionici u provođenju programa su odgojiteljice, stručni suradnici i ravnateljica.


Ispiši stranicu