Upravljačka i stručna tijela

Upravljačko tijelo vrtića

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova:

- tri člana Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz reda javnih djelatnika,
- jednog člana Upravnog vijeća biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jedan član Upravnog vijeća bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.

Mandat Članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šumska jagoda" su:

  1. Jasminka Despot Lučanin, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
  2. Gordana Turkalj, članica, predstavnica Osnivača
  3. Gordana Bošnjak, članica, predstavnica Osnivača
  4. Dubravka Tomašić, članica, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV Šumska jagoda
  5. Jelena Matančević, članica, predstavnica roditelja
Aktualne informacije o sjednicama Upravnog vijeća možete pronaći u sekciji Pravnog kutka: Sjednice Upravnog vijeća
Adresa e-pošte predstavnika roditelja u Upravnom vijeću je: roditelj@sumskajagoda.hr

Stručna tijela vrtića

Odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Vrtiću čine Odgojiteljsko vijeće. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića. 
 
Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti. Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine. Na sjednicama se vodi zapisnik kojeg potpisuju predsjedavajući i zapisničar kojeg određuje Odgojiteljsko vijeće na početku sjednice.
 


Ispiši stranicu